Advocates  מספק מגוון רחב של שירותים ליישוב סכסוכים. אנו מייצגים את לקוחותינו בבתי משפט של שיפוט כללי, בבתי משפט הכלכליים ומנהליים של כל הערכאות, במוסדות בוררים מסחריים בינלאומיים.

 

גישת Advocates ליישוב סכסוכים מצטיינת בהבניה ברורה ומובנה של שלבי ליווי משפטי במהלך היישוב:

 • שלב קדם-משפטי, הכולל ניתוח של המצב ופיתוח של המלצות לגבי הדרך הטובה ביותר לפתורון;
 • שלב ללא משפט, הכולל שימוש במנגנונים לשם יישוב הסכסוך ידידותי;
 • שלב משפטי, הכולל ייצוג הלקוח ישיר בבית המשפט;
 • שלב לאחר המשפט, הכולל ליווי במהלך ביצוע כפייה של פסקי דין.

 

Advocates  מספק את השירותים הבאים הקשורים ליישוב סכסוכים:

 • סכסוכים בקשר עם גביית חובות;
 • סכסוכים הנובעים ממערכת היחסים החוזית;
 • סכסוכים עם הרשויות של משרד הכנסה וחובות של אוקראינה, כולל רשויות מס;
 • סכסוכים מנהליים;
 • סכסוכי תאגיד;
 • סכסוכים לגבי נדל"ן או דינים ביחס לנכס כזה;
 • סכסוכים בתחום יחסי ביטוח;
 • סכסוכים בתחום הקניין הרוחני;
 • סכסוכים הקשורים להגנה על כבוד ומוניטין העסק;
 • סכסוכי עבודה;
 • סכסוכים הקשורים בתהליך ההשקעה, כולל השקעות זרות;
 • ייצוג בביצוע החלטות בית משפט, לרבות הכרה ואכיפה של פסקי דין זר ופסקי בוררות.

 

אנו מבינים לא רק יעדים משפטיים, אלא גם – וזה הכי חשוב – יעדים העסקיים של לקוחותינו, שמשפיעים על כל העסק, אנחנו פעילים כדי להשיג את היעדים העסקיים ספציפיים של אלה שאנחנו מייצגים.

 

התקשר אלינו לייעוץ